Thư chúc mừng của Giám đốc Học viện Tư pháp quốc gia Lào nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đăng vào 20/11/2020 16:53

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
HÒA BÌNH - ĐỘC LẬP - DÂN CHỦ - THỐNG NHẤT - THỊNH VƯỢNG

Bộ Tư pháp Số:2142/BTP.HVTPQG Học viện Tư pháp Quốc gia Thủ đô Viêng Chăn, ngày 20 tháng 11 năm 2020

THƯ CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20.11.2020)

Kính gửi: Đồng chí Đoàn Trung Kiên, hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt Học viện Tư pháp Quốc gia (Lào), tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất tới toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tình hữu nghị đặc biệt là truyền thống nhân văn và đạo lý tốt đẹp của hai dân tộc Lào - Việt Nam. Vì vậy, Ngày Nhà giáo là dịp để thể hiện lòng biết ơn, tri ân tới các Thầy, Cô giáo đã ân cần, tận tình truyền thụ những tri thức mới và dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho các thế hệ sinh viên đã và đang học tập tại Trường đại học Luật Hà Nội.

Trong bầu không khí ấm cúng, chân thành của Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi tin tưởng sâu sắc mối quan hệ hợp tác hai Bộ Tư pháp nói chung, sự hợp tác giữa Học viện Tư pháp Quốc gia (Lào) và Trường đại học Luật Hà Nội nói riêng sẽ tiếp tục được vun đắp và phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Thay mặt Học viện Tư pháp Quốc gia (Lào), một lần nữa, tôi xin chúc Đồng chí và toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội nhiều sức khỏe, thành công. Chúc mối quan hệ giữa Học viện tư pháp Quốc gia (Lào) và Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả.

GIÁM ĐỐC

 

ກະຊວງຍຸຕິທາ ສະຖາບັນຍຸຕິທາແຫ່ງຊາດ

ເລກທີ2142/ກຍ.ສຍຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20 ພະຈິກ 2020

ຫນງັ ສອື ວຍພອນ

ວັນຄແູຫງ່ຊາດຫວຽດນາມ

( ວນັ ທີ 20/11/2020 )

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປິ ະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ ----

ຮຽນ: ສະຫາຍ ດວ່ານຈຸງກຽນ, ຜູ້ອໍານວຍການ ມະຫາວິທະຍາໄລກົດຫມາຍຮ່າໂນູ້ຍ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ, ຕາງຫນ້າໃຫູ້ສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ(ລາວ), ຂ້າພະ ເຈົົ້າຂໍຝາກຄໍາອວຍໄຊໃຫູ້ພອນອັນອຸ່ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກອັນດີງາມມາຍັງຄະນະນໍາ, ພະນັກງານ, ຄອາຈານ ມະຫາວິທະຍາໄລກົດຫມາຍຮ່າໂນູ້ຍ.

ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແມ່ນມນເຊົ້ອວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄຸນສົມບັດອັນດີງາມຂອງ ສອງຊາດລາວ - ຫວຽດນາມ. ເພາະສະນັົ້ນ, ວັນຄແຫ່ງຊາດແມ່ນໂອກາດເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມກະຕັນຍ, ຮູ້ບຸນຄຸນເຖິງຄ ອາຈານທີື່ໄດູ້ອຸທິດຕົນຖ່າຍທອດບັນດາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກອັນດີງາມໃຫູ້ແກ່ນັກສຶກສາທີື່ກໍາລັງສຶກ ສາຮໍື່າຮຽນຢມ່ະຫາວິທະຍາໄລກົດຫມາຍຮ່າໂນູ້ຍ.

ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດທີື່ອົບອຸ່ນ ແລະ ຈິງໃຈຂອງວັນຄແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ, ຂ້າພະເຈົົ້າມີຄວາມ ເຊື່ອຫມັົ້ນຢ່າງເລິກເຊິື່ງຕໍື່ກັບສາຍພົວພັນຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ສອງກະຊວງຍຸຕິທໍາເວົົ້າລວມ, ການຮ່ວມມລະ ຫວ່າງສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ(ລາວ) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລກົດຫມາຍຮ່າໂນູ້ຍ ເວົົ້າສະເພາະຈະສບຕໍື່ໄດູ້ ຮັບການເພີື່ມພນຄນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຈົບງາມ, ນັບມົ້ກ້າວເຂົົ້າສ່ລວງເລິກ, ເປັນຮບປະທໍາ.

ຕາງຫນ້າໃຫູ້ສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ(ລາວ), ອີກເທື່ອຫນຶື່ງ, ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍອວຍໄຊໃຫູ້ພອນມາຍັງ ສະຫາຍ ແລະ ພະນັກງານ, ຄອາຈານມະຫາວິທະຍາໄລກົດຫມາຍຮ່າໂນູ້ຍ ຈົື່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ປະສົບ ຜົນສໍາເລັດໃນຫນ້າທີື່ວຽກງານ. ອວຍພອນໃຫູ້ສາຍພົວພັນຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ (ລາວ) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລກົດຫມາຍຮ່າໂນູ້ຍ ສບຕໍື່ມີການພັດທະນາທີື່ເຂັົ້ມແຂງ, ກ້າວເຂົົ້າສ່ລວງເລິກ ແລະ ນັບມົ້ຍິື່ງມີປະສິດທິຜົນຍິື່ງໆຂົ້ນ.

ຫົວຫນ້າສະຖາບັນ