Bế mạc Hội thảo “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật”

Đăng vào 15/12/2020 23:11

    Chiều ngày 15/12, Hội thảo khoa học cấp Bộ "Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật” đã bế mạc, kết thúc 1 ngày làm việc sôi nổi với nhiều phát biểu tích cực, trách nhiệm của các đại biểu, diễn giả, nhà khoa học.

     Hội thảo được chia thành 4 Tiểu ban gồm: Tiểu ban Triết lý, các lý thuyết và các tiếp cận hiện đại về nhà nước và pháp luật; Tiểu ban Những vấn đề lý luận về quản trị nhà nước hiện đại; Tiểu ban Những vấn đề lý luận, các tiếp cận hiện đại của pháp luật trong lĩnh vực luật công và Tiểu ban các tiếp cận hiện đại của pháp luật trong lĩnh vực luật tư.

  

    Nhiều vấn đề về tiếp cận khoa học pháp lý hiện đại được đặt ra tại Hội thảo trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới. Các đại biểu cho rằng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới và đây là thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững của đất nước. Hơn 30 năm thực hiện đường lối Đổi mới, hội nhập và phát triển, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu vô cùng to lớn, có ý nghĩa đặc biệt. Đất nước ngày càng hội nhập mạnh mẽ và sâu rộng vào đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa quốc tế. Trong suốt mấy thập kỷ thực hiện đường lối Đổi mới, gần như mọi nguồn lực của xã hội đã được huy động một cách tối đa để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đổi mới trong lĩnh vực kinh tế được coi là mang lại nhiều thành công và mạnh mẽ hơn cả.

       Tuy vậy, đến thời điểm hiện nay, những cải cách về kinh tế-xã hội muốn có đột phá thì cần phải có những xung lực mới. Đó là những xung lực được cho là đến từ những cải cách về thể chế, hiện đại hóa mô hình, phương thức quản trị quốc gia, tổ chức quyền lực nhà nước một cách hợp lý, hiện đại và hiện đại hóa những nhận thức về pháp luật, vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội hiện đại.

      Theo đó, Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực cải cách thể chế, bộ máy nhà nước, phương thức tổ chức quyền lực và cải cách hệ thống pháp luật nhưng điều rất dễ nhận thấy là những cải cách đó chưa thật sự động bộ, chưa có tính hệ thống và chưa thống nhất trong nhận thức. Nhiều quan niệm, nhận thức lý luận về nhà nước và pháp luật còn xung đột, thiếu tính thống nhất, thiếu tính hiện đại. Có sự xung đột giữa các nguyên tắc, quan niệm mới và cũ mà chưa có những luận giải. Trên phương diện học thuật và đào tạo, cũng hiện hữu nhiều vấn đề, tranh luận trong tiếp cận về lý luận về nhà nước và pháp luật. Thậm chí, có nhiều nhận thức, quan niệm thiếu khách quan, phiến diện, không phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước.
     Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu một cách toàn diện, nghiêm túc và có hệ thống những vấn đề lý hiện đại về nhà nước và pháp luật để từ đó có những luận giải, đề xuất những cách tiếp cận mới, phù hợp với điều kiện phát triển mới của đất nước.

      Thông qua Hội thảo này, Trường Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn tạo diễn đàn học thuật về lý luận nhà nước và pháp luật lớn nhất từ trước tới nay để các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận những vấn đề mới, cách tiếp cận mới về lý luận nhà nước và pháp luật vì sự phát triển của luật học của đất nước.

Một số hình ảnh Phiên buổi chiều:

TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội (Bên phải)

TS. Chu Mạnh Hùng - Q. Chủ tịch HĐT Trường ĐH Luật Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Văn Quang - Trưởng Phòng HTQT Trường ĐH Luật Hà Nội