Hội đồng biên tập Tạp chí Luật học

Đăng vào 07/05/2018 11:13:52

       

           PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh

           PGS.TS. Nông Quốc Bình

           PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

           TS. Hoàng Xuân Châu

           TS. Lê Tiến Châu

           PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ

           TS. Trần Thái Dương

           PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp

           PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu

           GS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà

           PGS.TS. Tô Văn Hoà

           PGS.TS. Dương Đăng Huệ

           TS. Chu Mạnh Hùng

           TS. Trần Quang Huy

           PGS.TS. Nguyễn Văn Quang

           GS.TS. Thái Vĩnh Thắng

           PGS.TS. Trương Quang Vinh