Các quy định

Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học
Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học
 
Quy trình phản biện và duyệt bài của Tạp chí Luật học
Quy trình phản biện và duyệt bài của Tạp chí Luật học
 
Yêu cầu đối với bài đăng Tạp chí Luật học
Yêu cầu đối với bài đăng Tạp chí Luật học