Tạp chí Luật học Số đặc biệt “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” Tháng 10/2023

Đăng vào 19/10/2023 11:27

MỤC LỤC

Những vấn đề chung

Chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển Thủ đô Hà Nội và việc sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô

CHU MẠNH HÙNG

5

Tính thống nhất của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

HOÀNG THỊ NGÂN

18

Tính thống nhất, đồng bộ của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với hệ thống pháp luật hiện hành

NGUYỄN VĂN NĂM

25

Thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm cho Hà Nội

Quản trị đô thị ở một số quốc gia và những gợi mở cho Luật Thủ đô (sửa đổi)

NGUYỄN HOÀNG ANH

33

Mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại một số quốc gia và những gợi mở cho Việt Nam trong tổ chức chính quyền Thủ đô

NGUYỄN TOÀN THẮNG

50

Kinh nghiệm phân cấp, phân quyền đối với chính quyền thủ đô của một số quốc gia châu Á và khuyến nghị sửa đổi Luật Thủ đô

PHAN THỊ LAN HƯƠNG

64

Tổ chức chính quyền và nhân lực tại thành phố Hà Nội

Quy định về chính quyền thành phố thuộc thành phố trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

ĐÀM THỊ DIỄM HẠNH, ĐINH THẾ HƯNG

79

Tổ chức chính quyền tại Thủ đô trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

NGUYỄN THANH SƠN, NGUYỄN MAI THUYÊN

85

Phân quyền về tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ cho chính quyền Thủ đô Hà Nội

NGUYỄN NGỌC BÍCH

96

Phân quyền cho Thủ đô trong công tác cán bộ, tổ chức bộ máy biên chế - Từ mô hình chính quyền đô thị Thành phố Hà Nội

TRẦN THỊ DIỆU OANH

106

Thu hút, trọng dụng và chế độ, chính sách cho nhân lực chất lượng cao của Thủ đô trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

ĐOÀN TRUNG KIÊN, ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN

117

Xây dựng, phát triển, quản lí và bảo vệ Thủ đô

Hoàn thiện các quy định của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) về Vùng Thủ đô

TÔ VĂN HOÀ

126

Xây dựng, phát triển, quản lí Thủ đô trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và những vấn đề cần hoàn thiện

LÊ QUÂN, PHẠM TRỌNG THUẬT, NGÔ VIỆT HÙNG

134

Phát triển hệ thống giao thông công cộng Thủ đô (TOD) trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

MAI THỊ MAI

143

Tham vấn cộng đồng trong quy hoạch, quản lí, sử dụng đất và khai thác nguồn lực đất đai

NGUYỄN BÁ LONG

152

Quản lí và sử dụng đất trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

NGUYỄN QUANG TUYẾN

164

Phân quyền cho thành phố trong hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng các loại sang mục đích khác trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

NGUYỄN THỊ NGA

171

Vấn đề bảo vệ môi trường và giảm thiểu chất thải trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

NGUYỄN QUỐC PHI, LÊ ĐỨC THỌ

182

Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Thủ đô trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

HOÀNG LY ANH

193

Các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

NGUYỄN VĂN QUANG

203

Tài chính, ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư phát triển Thủ đô

Sử dụng nguồn lực tài chính, ngân sách cho phát triển Thủ đô trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

PHẠM THỊ GIANG THU

210

Thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

TRẦN VŨ HẢI

218

Quy định về nhà đầu tư chiến lược trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và đề xuất hoàn thiện

VŨ THỊ LAN ANH, NGUYỄN THỊ YẾN

228

Quy định về huy động nguồn lực tài chính, ngân sách cho phát triển Thủ đô trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

BÙI HỮU ĐỨC, NGUYỄN THỊ TÌNH, NGUYỄN THỊ NGUYỆT 

237