Tạp chí Luật học số 10/2023

Đăng vào 08/11/2023 17:44

MỤC LỤC

 

Trang

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Hiện đại hoá pháp luật ở Việt Nam - Những rào cản và một số khuyến nghị

TÀO THỊ QUYÊN

3

Giải quyết mối quan hệ giữa thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỉ cương xã hội ở Việt Nam hiện nay

PHÍ THỊ THANH TUYỀN

11

Trách nhiệm hình sự của tổ chức trong Luật Hình sự Singapore và so sánh với Việt Nam

LƯU HẢI YẾN

25

Quyền của bị cáo trong việc hỏi người làm chứng chống lại mình, chứng cứ tin đồn và thẩm vấn chéo trong pháp luật tố tụng hình sự

VÕ MINH KỲ

42

Kĩ thuật văn bản trong Luật Hôn nhân và gia đình - Thực trạng và kiến nghị

NGUYỄN PHƯƠNG LAN

57

Quy định về tước đoạt quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư trong Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

NGUYỄN TIẾN ĐẠT, NGUYỄN NHƯ HÀ

 

69

Quyền điều hành kinh doanh của thành viên hợp danh trong công ti đấu giá hợp danh theo pháp luật Việt Nam trong tương quan so sánh với pháp luật của Pháp và Nhật bản

NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO

81

Lí luận về trách nhiệm pháp lí không dựa trên lỗi trong giải quyết tranh chấp môi trường và gợi mở cho Việt Nam

NGUYỄN ĐẮC THẮNG

96

Chính sách nhân quyền của Liên minh châu Âu đối với Việt Nam và một số đề xuất đối sách

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

108

Pháp luật về “greenwashing” - Kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam

NGUYỄN THỊ HUYỀN, NGUYỄN TRANG LINH, HOÀNG HÀ ANH

121

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI

Quyền về lối đi qua khi bất động sản bị vây bọc theo Bộ luật Dân sự Cộng hòa Pháp

NGUYỄN DƯƠNG ANH THẮNG, CHÂU MINH TÂN

138