Vướng mắc, bất cập trong việc thực thi Luật phá sản năm 2014 và đề xuất hoàn thiện

Đăng vào 03/10/2018 15:57

Nguyễn Thị Yến

Tạp chí Luật học, số 8-2018, tr. 87 - 96

 

Tóm tắt: Từ thực tiễn giải quyết phá sản tại các toà án ở Việt Nam trong những năm qua, bài viết lí giải nguyên nhân của thực trạng thông qua việc phân tích những vướng mắc, bất cập của pháp luật phá sản hiện hành về thủ tục giải quyết phá sản, về quản tài viên, về thời hạn giải quyết phá sản. Với mỗi vướng mắc, bất cập đó, bài viết đồng thời đề xuất kiến nghị hoàn thiện, phát huy hiệu quả điều chỉnh của pháp luật về phá sản.

Từ khoá: Bất cập, đề xuất, Luật phá sản, thực thi, vướng mắc.