Quyền đối với tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2015 và hoàn thiện pháp luật về đăng ký tài sản

Đăng vào 03/10/2018 16:00

Đặng Phước Thông

Tạp chí Luật học, số 8 năm 2018, tr. 74 - 86

 

Tóm tắt: Bài viết phân tích nguồn gốc hình thành quyền đối với tài sản trong luật La Mã và các bộ luật dân sự Pháp, Nhật Bản; sự kế thừa và cải tiến của quyền đối với tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2015 của Việt Nam; phân biệt quyền đối với tài sản và quyền tài sản; các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đăng kí tài sản như đăng kí quyền sở hữu tài sản ảo trong trò chơi trực tuyến, đăng kí quyền khác đối với tài sản.

Từ khoá: Bộ luật dân sự; đăng kí tài sản; pháp luật; quyền tài sản.