Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

Đăng vào 03/10/2018 16:02

Trần Phương Thảo

Tạp chí Luật học, số 8 năm 2018, tr. 66 - 73

 

Tóm tắt: Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự là một nội dung quan trọng trong pháp luật tố tụng dân sự, nhằm làm cho quyền bình đẳng của đương sự chắc chắn được thực hiện trong thực tế. Bài viết tập trung nghiên cứu một số vấn đề lí luận về bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự như khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa; cơ sở lí luận và những nội dung cơ bản của pháp luật về bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong tố tụng dân sự.

Từ khoá: Đương sự; pháp luật; quyền bình đẳng; tố tụng dân sự.