Những giá trị cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1884

Đăng vào 03/10/2018 16:05

Nguyễn Văn Năm

Tạp chí Luật học, số 8 năm 2018, tr. 51 - 65

 

Tóm tắt: Trải qua hơn 80 năm tồn tại, phát triển, tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước của triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1884 có những giá trị đáng kể trong việc phân công quyền lực giữa các cơ quan ở trung ương, giữa trung ương với địa phương; trong việc phối hợp giữa nhà vua với triều đình, giữa các cơ quan trung ương, địa phương, giữa những người trong cùng một cơ quan; trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước… Trong số đó, một số giá trị chỉ có ý nghĩa lịch sử nhưng cũng có nhiều giá trị có ý nghĩa đương đại, có thể tham khảo trong công cuộc cải cách hoàn thiện bộ máy nhà nước ở nước ta hiện nay.

Từ khoá: Bộ máy nhà nước; giá trị; hoạt động; tổ chức; triều Nguyễn.