Bảo vệ quyền của nạn nhân bạo lực gia đình

Đăng vào 03/10/2018 16:09

Bùi Thị Mừng

Tạp chí Luật học, số 8 năm 2018, tr. 43 - 50

 

Tóm tắt: Nạn nhân bạo lực gia đình là người phải gánh chịu những hậu quả nguy hiểm mà hành vi bạo lực gia đình gây ra, hậu quả này ảnh hưởng lớn đến các quyền con người của nạn nhân. Từ khi Luật phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực pháp luật, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc thực thi pháp luật về bảo vệ quyền của nạn nhân bạo lực gia đình. Tuy nhiên, việc bảo vệ quyền của nạn nhân bạo lực gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Bài viết giới thiệu quy định của pháp luật Việt Nam về quyền của nạn nhân bạo lực gia đình; phân tích thực tiễn bảo vệ quyền của nạn nhân bạo lực gia đình; khuyến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Từ khoá: Bạo lực gia đình; bảo vệ quyền; nạn nhân.