Tư tưởng hạn chế quyền con người và nội dung nguyên tắc hạn chế quyền cơ bản hiến định theo Hiến pháp năm 2013

Đăng vào 03/10/2018 16:11

Tô Văn Hòa

Tạp chí Luật học, số 8 năm 2018, tr. 28 -42

 

Tóm tắt: Quy định về nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân - quyền cơ bản hiến định là một trong những điểm mới tiến bộ của Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Trong khoa học pháp lí hiện có một số quan điểm khác nhau về nội dung của nguyên tắc này. Bài viết cung cấp cách giải thích riêng về nội dung của nguyên tắc và lí giải các cơ sở cho cách giải thích đó. Quan điểm của bài viết cho rằng nguyên tắc này có nghĩa là quyền cơ bản hiến định ở Việt Nam có thể bị hạn chế bởi luật hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác với điều kiện sự hạn chế đó đã được trù liệu trong luật.

Từ khoá: Hạn chế; hiến pháp; nguyên tắc; quyền con người; quyền cơ bản; tư tưởng.