Tính độc lập của ngân hàng nhà nước Việt Nam khi thực hiện chức năng ngân hàng trung ương

Đăng vào 03/10/2018 16:17

Viên Thế Giang

Tạp chí Luật học, số 8 năm 2018, tr. 16 - 27

 

Tóm tắt: Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá mức độ độc lập của ngân hàng trung ương, bài viết chỉ ra những bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật về bảo đảm tính độc lập của Ngân hàng nhà nước khi thực hiện chức năng ngân hàng trung ương như: ngân hàng trung ương trực thuộc Chính phủ nên khó có thể bảo vệ được các mục tiêu của chính sách tiền tệ; các quyết sách của ngân hàng trung ương lệ thuộc vào các chính sách của Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam; thiếu các thẩm quyền cần thiết để lãnh đạo, điều hành việc thực hiện chức năng ngân hàng trung ương. Điều này đặt ra đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng nhà nước theo hướng Ngân hàng nhà nước chỉ nên thực hiện duy nhất chức năng ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ khoá: Chức năng; độc lập; Ngân hàng nhà nước; ngân hàng trung ương.