Tấn công mạng và nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực trong pháp luật quốc tế

Đăng vào 03/10/2018 16:24

Nguyễn Tiến Đức, Trần Thị Thu Thủy

Tạp chí Luật học, số 8 - 2018, tr. 3 - 15

 

Tóm tắt: Vận dụng các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, bài viết đưa ra quan điểm cho rằng tấn công mạng có thể bị coi là hành vi sử dụng vũ lực, có thể dẫn đến chiến tranh mạng và gây ra hậu quả nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa các quốc gia. Tuy nhiên, việc tính toán thiệt hại do tấn công mạng gây ra, phân loại các hình thức tấn công mạng... vẫn còn là những vấn đề gây tranh cãi và cần tiếp tục nghiên cứu. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích bối cảnh an ninh mạng hiện nay của Việt Nam, đưa ra lập luận Việt Nam nên định hướng cách tiếp cận rằng tấn công mạng là sự vi phạm nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực trong pháp luật quốc tế.

Từ khoá: Cấm sử dụng vũ lực; nguyên tắc; pháp luật quốc tế; tấn công mạng.