Thông báo V/v cách ly, lấy mẫu người liên quan đến các khu vực nguy cơ, có bệnh nhân, ổ dịch

Đăng vào 06/05/2021 00:00