Tạp chí Luật học số 7/2021

Đăng vào 26/07/2021 16:57

 

 

                                                             MỤC LỤC

                                                                                                                                        Trang

Vai trò của Liên hợp quốc trong xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật quốc tế 

                                                                               NGUYỄN HỒNG THAO

3

Sự phát triển về thành viên, cơ cấu tổ chức và phương thức làm việc của Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

13

Liên hợp quốc với cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế và khủng bố quốc tế - Thành tựu và thách thức

NGUYỄN THỊ THUẬN

24

Bảo vệ và thúc đẩy thực hiện quyền con người trong khuôn khổ Liên hợp quốc - Thành tựu và thách thức

 MẠC THỊ HOÀI THƯƠNG - LÃ MINH TRANG

36

Liên hợp quốc với vấn đề phát triển bền vững

PHẠM HỒNG HẠNH - PHẠM THỊ BẮC HÀ

50

Nỗ lực của Viêt Nam trong thực hiện mục tiêu chung của Liên hợp quốc về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế

NGUYỄN HỮU PHÚ - MAI NGÂN HÀ

65

44 năm quan hệ Việt Nam và Liên hợp quốc - Thành tựu và những thách thức trong giai đoạn hiện nay

NGUYỄN TOÀN THẮNG - TRẦN THỊ THU THUỶ

80