Tạp chí Luật học số 8/2021

Đăng vào 27/08/2021 16:03

 

                                                                  MỤC LỤC                                                                 

                                                                                                                                       Trang   

Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo Bộ luật Lao động năm 2019 - Một số bất cập và kiến nghị

ĐỖ THỊ DUNG

 

3

Nguyên tắc có lỗi và cơ sở của những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự năm 2015 

NGUYỄN VĂN HƯƠNG

 

15

Hoàn thiện quy định giám hộ cho người chưa thành niên - Góc nhìn từ thực tiễn thi hành pháp luật 

KIỀU THỊ THUỲ LINH

 

26

Vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

MAI THỊ MAI

 

37

Nhận diện khía cạnh pháp lí của "hợp đồng thông minh" dưới góc nhìn của pháp luật hợp đồng Việt Nam 

ĐỖ GIANG NAM - ĐÀO TRỌNG KHÔI

 

48

Khởi kiện tập thể yêu cầu doanh nghiệp bồi thường ô nhiễm môi trường theo pháp luật Pháp, Hoa Kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam

NGUYỄN MINH THƯ - NGUYỄN NGUYỆT LINH

 

64

Bảo đảm quyền trẻ em trong xây dựng luật ở Việt Nam hiện nay

ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN

 

78

Mua sắm chính phủ trong khuôn khổ WTO - Quá trình phát triển và một số thách thức

TRẦN THU YẾN

 

89