Tạp chí Luật học số 11/2021

Đăng vào 30/11/2021 15:51

 

 

                                                                   MỤC LỤC                                                                

                                                                                                                                          Trang

Quy định về trách nhiệm thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

Cao Thị Oanh

3

Mối quan hệ giữa nội luật hoá điều ước quốc tế và hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam

Phạm Vĩnh Hà

16

Tranh chấp đất đai và tác động của nó tới mục tiêu phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Đậu Công Hiệp 

30

Bất động sản du lịch ở Việt Nam - Thực trạng phát triển và kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật

Đoàn Văn Bình

41

Quy định pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn đàm phán hợp đồng thương mại 

    Lữ Thị Ngọc Diệp

55

Bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt và khả năng áp dụng trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Nguyễn Phương Thảo

70

So sánh thuật ngữ hợp đồng theo mẫu với một số thuật ngữ pháp lí khác có tính chất tương đồng 

                                                     Trần Ngọc Hiệp

80

Quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua căn hộ chung cư

Nguyễn Thị Khánh Ngân

88