Tạp chí Luật học số 10/2022

Đăng vào 31/10/2022 00:00

 

MỤC LỤC

Trang

Mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh nghiệm cho thành phố Hà Nội và yêu cầu sửa đổi Luật Thủ đô

CHU MẠNH HÙNG, LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

3

Hội nhập quốc tế và tiến trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt14 Nam                                                                  

24NGUYỄN HỮU HUYÊN

14

Triết lí xử lí người chưa thành niên phạm tội trong lập pháp của Canada - Liên hệ với Việt Nam và những đề xuất

ĐÀO LỆ THU

24

Quyền bán lại của tác giả tác phẩm nghệ thuật theo EVFTA và khả năng nội luật hoá ở Việt Nam 

TRẦN KIÊN, TRẦN ANH TUẤN

40

Bản chất của thể chấp nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam 

TRẦN NGUYỄN THỊ TÂM ĐAN

55

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong kỉ nguyên trí tuệ nhân tạo - Kinh nghiệm của châu Âu và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

NGUYỄN THỊ THU TRANG

63

Pháp luật về quản lí chất thải hướng tới xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam 

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

77

Điều chỉnh của Bộ luật Lao động năm 2019 đối với quan hệ lao động và những vấn đề đặt ra khi triển khai trong thực tiễn

ĐÀO MỘNG ĐIỆP

90

Cơ cấu tổ chức của ASEAN dưới góc nhìn đối sánh với EU

BÙI THỊ NGỌC LAN, NGUYỄN ĐỨC ANH

98

Phán quyết trọng tài từng phần và phán quyết trọng tài tạm thời theo pháp luật Thuỵ Sỹ và đề xuất cho Việt Nam

LÊ NGUYỄN GIA THIỆN

114