Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên làm việc với Tạp chí Luật học, Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí về công tác tạp chí

Đăng vào 28/05/2021 11:10

Tham dự buổi làm việc có Phó Hiệu trưởng thường trực Vũ Thị Lan Anh - Tổng biên tập Tạp chí, Phó Hiệu trưởng Tô Văn Hoà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nguyễn Văn Quang, Quyền trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí Hoàng Ly Anh, Thư ký toà soạn và các chuyên viên, biên tập viên làm công tác Tạp chí của Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí.

Tại buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng thường trực - Tổng biên tập Tạp chí Luật học Vũ Thị Lan Anh đã báo cáo Hiệu trưởng về tình hình tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của Tạp chí, những định hướng hướng phát triển của Tạp chí trong thời gian tới; Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí báo cáo về việc thực hiện công tác nghiệp vụ - hành chính trị sự của Tạp chí Luật học. Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trường, Tạp chí Luật học và Phòng Quản lý khoa học đã phối hợp tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng của Tạp chí; đồng thời có nhiều thay đổi theo hướng tiệm cần dần với các chuẩn khu vực và quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu được chấp thuận vào hệ thống trích dẫn Asean (Asean Citation Index - ACI) từ năm 2025 đã được xác định trong Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030.

 

Toàn cảnh buổi làm việc 

 

Trên cơ sở nghe báo cáo của lãnh đạo Tạp chí, lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên khẳng định: Tạp chí Luật học là một trong những tạp chí chuyên ngành luật hàng đầu của cả nước, đã được khẳng định về uy tín và chất lượng, vì vậy, việc tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng của Tạp chí là nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, của lãnh đạo Tạp chí Luật học, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, cùng toàn thể các nhà khoa học của Trường. Nhân dịp này, Hiệu trưởng cũng ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cộng tác viên, các viên chức làm công tác Tạp chí trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Tạp chí Luật học. Hiệu trưởng cũng chỉ rõ, trong bối cảnh hội nhập và hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Trường thành trường đại học theo định hướng nghiêu cứu, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh hoạt động của Tạp chí Luật học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để làm được điều đó, trước hết sự nghiệp phát triển Tạp chí phải được nhận thức là sự nghiệp chung của toàn Trường, của mỗi nhà khoa học của Trường. Đồng thời, lãnh đạo Tạp chí, lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí và các cán bộ Tạp chí cũng cần chủ động nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp để tiếp tục xây dựng, phát triển Tạp chí theo hướng nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp trong hoạt động. Trước mắt, Nhà trường bảo đảm tập trung nguồn lực để hoàn thành các kế hoạch đã được đặt ra: xuất bản số tạp chí tiếng Anh, xây dựng và đưa vào hoạt động phần mềm trực tuyến của Tạp chí, từng bước thực thực hiện lộ trình xây dựng Tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế theo mục tiêu mà Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2030 đã xác định./.