Thư mời viết bài báo khoa học (số tiếng Anh của Tạp chí Luật học)

Đăng vào 16/09/2021 10:38

Tạp chí Luật học là tạp chí khoa học có vai trò quan trọng trong việc công bố các kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý, được Hội đồng giáo sư nhà nước đánh giá ở mức điểm cao nhất đối với tạp chí khoa học trong nước.

Hướng tới mục tiêu xây dựng Tạp chí Luật học trở thành tạp chí khoa học pháp lý tiên phong hội nhập khu vực và quốc tế, từ năm 2021, Trường Đại học Luật Hà Nội có kế hoạch xuất bản Tạp chí Luật học bằng ngôn ngữ tiếng Anh hằng năm. Số Tạp chí này sẽ đăng tải các bài báo bằng tiếng Anh trong lĩnh vực khoa học pháp lý.

Tạp chí Luật học trân trọng kính mời và rất mong nhận được sự ủng hộ của các tác giả quan tâm tham gia nghiên cứu, viết bài cho các số Tạp chí Luật học bằng tiếng Anh. Bài viết bằng tiếng Anh có dung lượng 5.000 từ (trường hợp đặc biệt do Tổng biên tập quyết định), đáp ứng các yêu cầu về nội dung và hình thức của Tạp chí Luật học

Yêu cầu về nội dung và hình thức bài đăng tạp chí Luật học xem tại https://tapchi.hlu.edu.vn/SubNews/Details/8489

Bài viết xin gửi về địa chỉ thư điện tử: tapchiluathoc@hlu.edu.vn

Trân trọng cảm ơn!

Xem Thư mời tại đây