Tạp chí Luật học số 3/2022

Đăng vào 30/03/2022 15:49

 

                                         MỤC LỤC                                                                                           

                                                                                                                                        Trang

Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp đáp ứng nhu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

LÊ MINH TÂM

 3

Giá trị đạo đức truyền thống dân tộc và sự cần thiết phải kế thừa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay

NGUYỄN VĂN NĂM

14

Một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy định của pháp luật về bảo lưu quyền sở hữu

PHẠM VĂN TUYẾT

29

Một số vấn đề pháp luật tố tụng dân sự phát sinh từ thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng về quyền sử dụng đất

BÙI THỊ HUYỀN

41

Hành vi xâm phạm quyền tác giả và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

LÊ ĐÌNH NGHỊ

51

Hành vi phân biệt giá dưới góc độ kinh tế và luật cạnh tranh Việt Nam

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

67

Kinh nghiệm lập pháp trên thế giới về xử lí hành vi làm giàu bất chính và những đề xuất cho Việt Nam

ĐÀO LỆ THU

78