Tạp chí Luật học số 5/2023

Đăng vào 31/05/2023 13:39

MỤC LỤC

 

Trang

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Quan điểm mới của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

TRƯƠNG HỒ HẢI, ĐẶNG VIẾT ĐẠT

3

Quyền của người cao tuổi theo pháp luật hiện hành và hướng hoàn thiện

NGÔ THỊ HƯỜNG

15

Hoàn thiện một số quy định của của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nhằm đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội

PHAN THỊ THANH MAI

27

Yêu cầu phiên toà mới trong tố tụng hình sự Hoa Kỳ và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kháng nghị tái thẩm

NGUYỄN HẢI NINH

39

Khung pháp lí về tài chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam

NGUYỄN VĂN TUYẾN

56

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về việc làm của lao động nữ trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

HOÀNG VĂN NGHĨA, PHẠM VÂN ANH

67

Pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay

ĐỖ MẠNH PHƯƠNG

78

Tiêu chuẩn đấu giá viên theo pháp luật Việt Nam - So sánh với pháp luật của Pháp và Trung Quốc

NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO

92

Pháp luật Việt Nam về miễn trừ quốc gia - Thực trạng và giải pháp thực hiện

VŨ THỊ PHƯƠNG LAN

107

ĐÀO TẠO

Đào tạo pháp luật thực hành - Một phương thức giảng dạy luật tiên tiến và triển vọng tại Việt Nam

                                                                         HỒ NHÂN ÁI

117

Xây dựng chuyên ngành Luật Thi hành án dân sự của Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp cận từ góc độ so sánh

TRẦN ANH TUẤN

136